راز موفقیت در درس زیست شناسی : تسلط بر مثال نقض (09011739391)

photo_2011-05-23_13-35-02 13

جزوه ی مثال نقض زیست سوم (فراترکیبی – فرامفهومی – مقایسه ای- قیدهای هر و همه)

جزوات فوق ترکیبی مثال نقض ….. راز موفقیت شما دوستان در کنکور است. اکثر سوالات کنکور در سال ۹۴ (حدود ۳۸ سوال) براساس مثال نقض طراحی شده بودند. در کنکور ۹۴ حتی کاربرد مثالهای...

photo_2011-05-23_13-35-02 15

جزوه ی مثال نقض زیست پیش دانشگاهی (فراترکیبی – فرامفهومی – مقایسه ای- قیدهای هر و همه)

  جزوات فوق ترکیبی مثال نقض ….. راز موفقیت شما دوستان در کنکور است. اکثر سوالات کنکور در سال ۹۴ (حدود ۳۸ سوال) براساس مثال نقض طراحی شده بودند. در کنکور ۹۴ حتی کاربرد...